5H51=8:8:

;351@0 6 :;0AA


?> <0B5<0B8:5 "840:B8G5A:85 <0B5@80;K ?> <0B5<0B8:5 4;O 0"


840:B8G5A:85 <0B5@80;K ?> <0B5<0B8:5 4;O 6 :;0AA0
.!. '5A=>:>2, .. 5H:>2. 8-5 874. .: @>A25I5=85, ;0AA8:A-!B8;L, 2000-2011.

K15@8B5 =><5@ 7040=8O

1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 4(6)
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 1 6 :;0A
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 1
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 2
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 3
1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 4
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
1 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
10 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
10 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
10 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
10 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
10 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
10 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
10 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
10 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
100 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
100 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
100 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
100 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
101 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
101 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
101 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
101 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
102 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
102 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
102 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
102 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
103 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
103 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
103 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
103 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
104 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
104 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
104 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
105 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
105 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
105 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
105 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
106 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
106 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
106 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
106 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
107 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
107 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
107 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
107 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
108 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
108 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
108 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
108 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
109 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
109 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
109 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
109 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
11 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
11 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
11 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
11 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
11 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
11 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
11 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
11 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
110 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
110 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
110 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
110 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
111 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
111 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
111 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
111 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
112 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
112 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
112 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
112 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
113 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
113 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
113 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
113 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
114 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
114 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
114 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
114 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
115 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
115 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
115 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
115 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
116 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
116 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
116 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
116 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
117 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
117 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
117 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
117 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
118 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
118 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
118 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
118 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
119 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
119 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
119 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
119 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
12 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
12 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
12 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
12 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
12 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
12 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
12 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
12 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
120 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
120 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
120 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
120 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
121 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
121 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
121 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
121 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
122 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
122 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
122 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
122 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
123 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
123 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
123 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
123 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
124 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
124 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
124 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
124 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
125 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
125 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
125 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
125 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
126 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
126 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
126 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
126 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
127 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
127 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
127 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
127 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
128 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
128 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
128 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
128 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
129 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
129 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
129 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
129 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
13 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
13 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
13 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
13 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
13 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
13 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
13 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
13 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
130 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
130 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
130 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
130 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
131 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
131 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
131 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
131 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
132 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
132 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
132 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
132 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
133 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
133 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
133 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
133 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
134 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
134 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
134 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
134 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
135 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
135 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
135 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
135 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
136 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
136 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
136 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
136 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
137 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
137 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
137 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
137 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
138 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
138 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
138 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
138 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
139 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
139 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
139 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
139 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
14 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
14 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
14 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
14 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
14 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
14 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
14 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
14 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
140 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
140 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
140 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
140 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
141 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
141 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
141 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
141 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
142 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
142 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
142 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
142 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
143 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
143 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
143 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
143 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
144 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
144 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
144 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
144 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
145 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
145 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
145 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
145 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
146 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
146 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
146 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
146 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
147 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
147 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
147 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
147 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
148 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
148 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
148 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
148 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
149 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
149 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
149 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
149 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
15 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
15 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
15 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
15 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
150 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
150 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
150 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
150 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
151 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
151 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
151 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
151 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
152 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
152 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
152 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
152 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
153 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
153 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
153 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
153 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
154 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
154 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
154 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
154 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
155 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
155 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
155 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
155 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
156 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
156 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
156 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
156 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
157 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
157 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
157 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
157 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
158 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
158 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
158 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
158 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
159 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
159 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
159 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
159 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
16 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
16 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
16 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
16 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
160 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
160 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
160 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
160 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
161 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
161 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
161 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
161 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
162 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
162 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
162 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
162 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
163 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
163 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
163 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
163 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
164 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
164 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
164 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
164 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
165 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
165 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
165 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
165 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
166 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
166 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
166 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
166 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
167 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
167 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
167 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
167 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
168 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
168 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
168 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
168 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
169 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
169 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
169 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
169 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
17 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
17 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
17 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
17 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
170 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
170 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
170 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
170 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
171 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
171 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
171 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
171 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
172 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
172 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
172 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
172 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
173 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
173 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
173 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
173 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
174 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
174 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
174 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
174 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
175 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
175 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
175 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
175 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
176 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
176 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
176 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
176 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
177 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
177 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
177 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
177 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
178 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
178 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
178 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
178 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
179 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
179 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
179 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
179 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
18 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
18 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
18 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
18 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
180 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
180 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
180 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
180 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
181 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
181 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
181 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
181 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
182 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
182 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
182 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
182 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
183 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
183 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
183 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
183 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
184 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
184 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
184 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
184 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
185 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
185 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
185 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
185 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
186 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
186 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
186 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
186 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
187 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
187 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
187 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
187 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
188 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
188 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
188 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
188 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
189 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
189 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
189 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
189 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
19 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
19 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
19 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
19 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
190 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
190 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
190 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
190 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
191 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
191 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
191 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
191 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
192 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
192 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
192 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
192 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
193 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
193 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
193 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
193 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
194 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
194 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
194 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
194 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
195 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
195 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
195 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
195 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
196 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
196 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
196 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
196 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
197 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
197 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
197 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
197 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
198 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
198 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
198 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
198 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
199 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
199 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
199 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
199 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 4(6)
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 1 6 :;0A
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 1
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 2
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 3
2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 4
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
2 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
20 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
20 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
20 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
20 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
200 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
200 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
200 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
200 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
201 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
201 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
201 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
201 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
202 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
202 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
202 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
202 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
203 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
203 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
203 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
203 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
204 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
204 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
204 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
204 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
205 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
205 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
205 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
205 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
206 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
206 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
206 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
206 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
207 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
207 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
207 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
207 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
208 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
208 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
208 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
208 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
209 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
209 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
209 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
209 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
21 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
21 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
21 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
21 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
210 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
210 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
210 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
210 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
211 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
211 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
211 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
211 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
212 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
212 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
212 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
212 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
213 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
213 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
213 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
213 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
214 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
214 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
214 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
214 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
215 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
215 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
215 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
215 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
216 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
216 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
216 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
216 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
217 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
217 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
217 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
217 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
218 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
218 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
218 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
218 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
219 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
219 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
219 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
219 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
22 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
22 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
22 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
22 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
220 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
220 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
220 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
220 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
221 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
221 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
221 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
221 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
222 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
222 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
222 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
222 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
223 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
223 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
223 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
223 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
224 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
224 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
224 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
224 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
225 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
225 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
225 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
225 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
226 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
226 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
226 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
226 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
227 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
227 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
227 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
227 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
228 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
228 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
228 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
228 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
229 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
229 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
229 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
229 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
23 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
23 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
23 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
23 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
230 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
230 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
230 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
230 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
231 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
231 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
231 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
231 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
232 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
232 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
232 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
232 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
233 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
233 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
233 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
233 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
234 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
234 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
234 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
234 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
235 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
235 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
235 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
235 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
236 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
236 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
236 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
236 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
237 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
237 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
237 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
237 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
238 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
238 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
238 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
238 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
239 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
239 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
239 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
239 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
24 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
24 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
24 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
24 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
240 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
240 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
240 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
240 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
241 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
241 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
241 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
241 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
242 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
242 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
242 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
242 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
243 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
243 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
243 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
243 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
244 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
244 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
244 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
244 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
245 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
245 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
245 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
245 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
246 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
246 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
246 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
246 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
247 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
247 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
247 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
247 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
248 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
248 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
248 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
248 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
249 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
249 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
249 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
249 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
25 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
25 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
25 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
25 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
250 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
250 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
250 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
250 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
251 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
251 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
251 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
251 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
252 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
252 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
252 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
252 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
253 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
253 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
253 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
253 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
254 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
254 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
254 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
254 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
255 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
255 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
255 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
255 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
256 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
256 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
256 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
256 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
257 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
257 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
257 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
257 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
258 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
258 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
258 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
258 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
259 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
259 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
259 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
259 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
26 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
26 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
26 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
26 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
260 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
260 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
260 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
260 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
261 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
261 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
261 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
261 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
262 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
262 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
262 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
262 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
263 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
263 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
263 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
263 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
264 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
264 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
264 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
264 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
265 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
265 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
265 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
265 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
266 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
266 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
266 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
266 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
267 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
267 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
267 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
267 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
268 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
268 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
268 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
268 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
269 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
269 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
269 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
269 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
27 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
27 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
27 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
27 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
270 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
270 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
270 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
270 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
271 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
271 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
271 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
271 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
272 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
272 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
272 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
272 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
273 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
273 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
273 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
273 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
274 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
274 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
274 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
274 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
275 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
275 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
275 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
275 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
276 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
276 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
276 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
276 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
277 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
277 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
277 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
277 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
278 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
278 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
278 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
278 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
279 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
279 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
279 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
279 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
28 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
28 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
28 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
28 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
280 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
280 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
280 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
280 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
281 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
281 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
281 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
281 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
282 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
282 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
282 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
282 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
283 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
283 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
283 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
283 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
284 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
284 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
284 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
284 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
285 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
285 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
285 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
285 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
286 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
286 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
286 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
286 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
287 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
287 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
287 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
287 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
288 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
288 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
288 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
288 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
289 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
289 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
289 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
29 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
29 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
29 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
29 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
290 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
290 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
290 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
290 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
291 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
291 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
291 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
291 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
292 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
292 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
292 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
292 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
293 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
293 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
293 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
293 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
294 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
294 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
294 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
294 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
295 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
295 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
295 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
295 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
296 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
296 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
296 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
296 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
297 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
297 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
297 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
297 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
298 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
298 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
298 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
298 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
299 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
299 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
299 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
299 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 4(6)
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 1 6 :;0A
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 1
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 2
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 3
3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 4
3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
3 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
30 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
30 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
30 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
30 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
300 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
300 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
300 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
300 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
301 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
301 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
301 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
301 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
302 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
302 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
302 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
302 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
303 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
303 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
303 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
303 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
304 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
304 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
304 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
304 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
305 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
305 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
305 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
305 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
306 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
306 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
306 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
306 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
307 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
307 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
307 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
307 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
308 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
308 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
308 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
308 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
309 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
309 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
309 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
309 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
31 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
31 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
31 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
310 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
310 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
310 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
310 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
311 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
311 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
311 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
311 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
312 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
312 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
312 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
312 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
313 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
313 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
313 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
313 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
314 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
314 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
314 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
314 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
315 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
315 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
315 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
315 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
316 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
316 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
316 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
316 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
317 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
317 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
317 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
317 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
318 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
318 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
318 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
318 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
319 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
319 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
319 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
319 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
32 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
32 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
32 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
32 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
320 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
320 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
320 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
320 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
321 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
321 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
321 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
321 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
322 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
322 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
322 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
322 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
323 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
323 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
323 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
323 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
324 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
324 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
324 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
324 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
325 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
325 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
325 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
325 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
326 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
326 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
326 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
326 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
327 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
327 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
327 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
327 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
328 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
328 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
328 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
328 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
329 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
329 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
329 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
329 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
33 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
33 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
33 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
33 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
330 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
330 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
330 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
330 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
331 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
331 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
331 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
331 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
332 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
332 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
332 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
332 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
333 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
333 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
333 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
333 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
334 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
334 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
334 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
334 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
335 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
335 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
335 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
335 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
336 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
336 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
336 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
336 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
337 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
337 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
337 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
337 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
338 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
338 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
338 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
338 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
339 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
339 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
339 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
339 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
34 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
34 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
34 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
34 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
340 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
340 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
340 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
340 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
341 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
341 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
341 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
341 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
342 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
342 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
342 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
342 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
343 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
343 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
343 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
343 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
344 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
344 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
344 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
344 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
345 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
345 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
345 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
345 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
346 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
346 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
346 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
346 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
347 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
347 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
347 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
347 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
348 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
348 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
348 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
348 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
349 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
349 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
349 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
349 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
35 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
35 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
35 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
35 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
36 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
36 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
36 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
36 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
37 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
37 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
37 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
37 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
38 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
38 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
38 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
38 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
39 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
39 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
39 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
39 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 4(6)
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 1 6 :;0A
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 1
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 2
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 3
4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 4
4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
4 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
40 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
40 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
40 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
40 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
41 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
41 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
41 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
41 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
42 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
42 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
42 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
42 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
43 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
43 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
43 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
43 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
44 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
44 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
44 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
44 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
45 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
45 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
45 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
45 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
46 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
46 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
46 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
46 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
47 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
47 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
47 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
47 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
48 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
48 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
48 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
48 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
49 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
49 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
49 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
49 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 1 (C@:) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (C@:) - 0@80=B 4(6)
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 11 (C@:) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 12 (C@:) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 13 (C@:) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (C@:) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (C@:) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 15 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 2 (C@:) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 3 (C@:) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 4 (C@:) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 5 (C@:) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 6 (C@:) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 1 6 :;0A
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 7 (C@:) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 8 (C@:) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 1
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 2
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 3
5 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 9 (C@:) - 0@80=B 4
5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
5 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
50 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
50 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
50 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
50 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
51 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
51 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
51 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
51 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
52 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
52 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
52 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
52 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
53 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
53 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
53 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
53 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
54 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
54 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
54 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
54 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
55 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
55 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
55 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
55 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
56 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
56 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
56 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
56 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
57 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
57 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
57 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
57 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
58 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
58 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
58 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
58 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
59 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
59 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
59 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
59 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
6 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
60 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
60 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
60 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
60 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
61 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
61 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
61 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
61 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
62 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
62 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
62 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
62 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
63 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
63 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
63 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
63 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
64 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
64 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
64 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
64 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
65 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
65 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
65 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
65 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
66 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
66 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
66 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
66 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
67 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
67 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
67 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
67 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
68 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
68 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
68 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
68 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
69 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
69 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
69 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
69 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
7 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
70 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
70 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
70 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
70 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
71 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
71 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
71 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
71 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
72 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
72 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
72 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
72 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
73 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
73 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
73 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
73 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
74 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
74 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
74 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
74 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
75 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
75 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
75 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
75 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
76 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
76 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
76 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
76 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
77 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
77 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
77 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
77 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
78 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
78 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
78 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
78 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
79 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
79 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
79 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
79 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
8 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
80 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
80 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
80 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
80 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
81 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
81 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
81 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
81 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
82 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
82 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
82 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
82 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
83 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
83 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
83 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
83 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
84 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
84 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
84 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
84 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
85 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
85 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
85 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
85 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
86 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
86 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
86 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
86 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
87 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
87 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
87 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
87 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
88 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
88 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
88 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
89 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
89 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
89 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
9 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
9 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - @>25@>G=0O @01>B0
9 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
9 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - @>25@>G=0O @01>B0
9 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
9 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - @>25@>G=0O @01>B0
9 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
9 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - @>25@>G=0O @01>B0
90 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
90 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
90 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
90 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
91 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
91 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
91 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
91 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
92 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
92 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
92 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
92 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
93 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
93 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
93 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
93 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
94 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
94 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
94 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
94 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
95 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
95 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
95 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
95 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
96 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
96 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
96 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
96 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
97 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
97 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
97 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
97 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
98 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
98 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
98 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
98 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
99 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 1 - 040=8O
99 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 2 - 040=8O
99 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 3 - 040=8O
99 - !0<>AB>OB5;L=K5 @01>BK - 0@80=B 4 - 040=8O
!<.-:---10-(C@:),-20@ 1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
!<.-:---10-(C@:),-20@-2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
!<.----10-(C@:),-0@.3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
!<.----10-(C@:),-20@.4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 10 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
!<.----9-C@:,-0@.-1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (8;5=:8=) - 0@80=B 2
!<.----9-C@:,-20@.-3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (8;5=:8=) - 0@80=B 3
!<.----9-C@:,-20@.-4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (8;5=:8=) - 0@80=B 4
!<.----9-C@:,-20@.1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (8;5=:8=) - 0@80=B 1
!<.--15-(8;5=:8=),-20@.-2 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (C@:) - 0@80=B 2
!<.--15-(8;5=:8=),-20@.-3 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (C@:) - 0@80=B 3
!<.--15-(8;5=:8=),-20@.1 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (C@:) - 0@80=B 1
!<.--15-8;5=:8=,-20@.-4 - >=B@>;L=K5 @01>BK - 14 (C@:) - 0@80=B 4


Яндекс.Метрика